eu

eu
eu

domingo, 4 de maio de 2014

VALLE INCLÁN E ANTÓN VILLAR PONTE: ENTRE A POLÉMICA E A ADMIRACIÓN.

Antón Villar Ponte

O fundador das Irmandades da Fala, o xornalista viveirés Antón Villar Ponte (1881- marzo de 1936), mantivo co escritor Ramón Mª del Valle Inclán (1866-xaneiro de 1936) un relacionamento complexo e flutuante, por momentos tenso e confrontado, mais, asemade, repleto de expresións de admiración.

As propostas e os valores estéticos e literarios do Valle das Sonatas, das Comedias bárbaras e dos esperpentos foron decote obxecto de recoñecemento sincero polo Villar Ponte escritor e dramaturgo, que rendeu en non poucas ocasións claro tributo na prensa periódica ao talento do vilanovés, “para nosotros de lo más genial del teatro español”, como indica a finais de 1934. Nun panorama literario moi dominado pola vulgaridade e a repetición de fórmulas caducas, sinala nun xornal cubano anos antes, “sólo don Ramón del Valle Inclán tuvo atisbos de rutas nuevas. Su novela macabra La cabeza del Bautista, que la Xirgú y la Aguglia representan, es una prueba de lo que decimos, amén de Cuento de Abril, Voces de Gesta, etc.”. Na primavera de 1936, a título póstumo, cualificouno, en fin, de “prodigioso escritor indiscutible” e “soberbio estilista gallego”.
 
Ramón Mª del Valle Inclán
Cando comezou a triunfar na literatura española o paradigma “castelanista” representado, grosso modo, polos grandes vultos “noventayochistas” (Azorín, Unamuno…) e algúns escritores galegos novos se lanzaron pola pendente mimética, o xornalista viveirés lembroulles en 1918 a conveniencia de continuar o camiño aberto no seu día por Valle: “Contrasten la carretera polvorienta y la yerta llanura que se confunde con el cielo añil y cegador en la lejanía perdida, con las verdes montañas, los meigos valles, las corredoiras en sombra, las rías de ensueño y los cielos de ceniza, y vean, por último, hasta qué punto los hidalgos de gotera de las tierras pardas pueden compararse, en nada, con nuestro feo, católico y sentimental marqués de Bradomín”.

Do mesmo xeito, a propósito do autor de Vento mareiro, gabando no ensaio Ramón Cabanillas, poeta da raza (1917) as súas virtudes, Villar Ponte sinalará entre as claves da extraordinaria valía do de Fefiñáns, alén da súa rexa aposta polo galego, a súa vontade innovadora, o seu refinamento expresivo e a súa sabia combinación de tradición e modernidade, o feito de empregar a mesma fórmula alquímica na literatura que o vilanovés: “Coma Valle Inclán na prosa, il idealiza o sensibre e sensibiliza o ideial”. E no 1920, participando en Mondariz nunha homenaxe a Murguía, o de Viveiro sinalará que o autor da novela Desde el cielo “foi o primeiro que ten escrivido na Hespaña, n'esa prosa castelán, limpa, trasparente, cristaíña, valeira de retoricismos e cheia d'emoción, que oxe cinceia con éisito notábel outro peisano noso: o señor del Valle Inclán”.

E xa contra finais de 1934, protestando contra a inxusta preterición de Valle Inclán por parte da Real Academia Española, condensará nas seguintes palabras toda esta fervenza de entusiasmo que albergaba no seu espírito cara ao autor das Sonatas: “Don Ramón, cuando muchos inmortales de membrete ya no sean nada en los recuerdos del mundo y todo en el olvido, será inmortal sin entrecomillas, verdadero inmortal en la historia literaria de España. Porque es un estilista de genio, un orfebre de la prosa, un refinado poeta, el estilista de las letras peninsulares por antonomasia. Para nuestro orgullo, gallego, y no de partida de bautismo solamente, como muchos otros, sino gallego de alma, con alma de gallego y galaica sensibilidad, que parece asomarse a las luengas barbas blancas, evocadoras de la niebla”.

Levado desa admiración que anotamos, Villar Ponte tentou aplicar as ensinanzas e logros do creador de Luces de bohemia en varias das súas propias obras. Así acontece no conto El Idilio, que veu lume no madrileño La Mañana en 1911. A rica e sonora adxectivación, o ambiente aristocratizante e panteísta en que transcorre, o sensualismo que desprende a anécdota son trazos que permiten postular para este relato villar-pontino un notábel parentesco coa prosa modernista do autor das Sonatas. A marquesiña Carme, paseando no xardín do seu Pazo, encóntrase co mozo labrego Pablo no instante en que este ía matar cunha escopeta un merlo cantareiro. A aristócrata suplica pola vida do paxaro e o labrego, en pago, esixe beber a auga da fontela das mans da moza...
 
Así tamén en Os Evanxeos da risa absoluta (1934), peza dramática en que moitos elementos poden relacionarse sen esforzo con varias pezas de Valle. Tal é o caso dos personaxes protagonistas, o cego Electus e a moza Sabela, inspirados no elenco de Flor de Santidad (1904). Ou o da hoste de mendicantes formada por personaxes secundarias de Os Evanxeos... como O Vello Cego, O Abráquico, O Eivado das pernas e O Xordomudo, que lembran ben axiña aqueles “patriarcas haraposos, mujeres escuálidas, mozos lisiados” (o Manco de Gondar, o Tullido de Céltigos, Paula la Reina, La Inocente de Brandeso, Sr. Cidrán el Morcego, etc.) que desfilan pola obra El Marqués de Bradomín (1907), a carón da alcoviteira Madre Cruces, que atopa tamén o seu correlato na naipeira e menciñeira Ciprianilla debuxada polo de Viveiro… E nos Evanxeos…, en fin, transmútase en coro de lavandeiras o que nunha terceira peza do arousán, El embrujado. Tragedia de tierras de Salnés (1913), era reunión de mulleres fiandeiras a dialogaren sobre diversas anécdotas da vida comunitaria…

Resulta significativo, neste sentido, que pola mesma época en que compuña a amentada peza, Villar Ponte tivese dedicado parágrafos de loa a Valle Inclán, reivindicando o seu estilo sensualista, simbiose de fantasía e realismo, e excluíndoo explicitamente do listado de autores (Pérez Lugín, Linares Rivas, López de Haro...) que, ao seu ver, denigraran ou presentaran unha visión aldraxante de Galiza, do galego e dos galegos: “Tal vez alguien diga: ¿Y la Galicia de Valle-Inclán? Y yo responderé: la Galicia de nuestro manco genial es una Galicia legendaria, ajena al tiempo y al espacio, que con la pátina del ayer arraiga lo que [sic, de] hoy y con la sensibilidad de hoy vitaliza lo de ayer poniendo la naturaleza acorde con la fábula en simbiosis exquisitas de fantasía y realismo que sublima un estilo de gran poeta, donde, como en el de D'Anunzio, hay eterna fiesta de luz, colores, aromas y sonidos” (El Pueblo Gallego, 14.3.1934).

E unha última manifestación patente do culto estético e intelectual que lle tributou o de Viveiro ao de Vilanova é, xaora, a inserción de traballos deste último en publicacións que estaban baixo a súa responsabilidade como director. Foi o que fixo, en 1910, na revista habaneira Alma gallega, de moi curta vida, co conto valleinclaniano “En días de nieve” e volveu ser a súa actitude no órgano de prensa das Irmandades, o boletín decenal A Nosa Terra, onde apareceron en xaneiro de 1919, vertidos para galego, os relatos “Malpocado”, “O medo” e “Un cabecilla”.
 
Plana do decenario A Nosa Terra
Mais, como dixemos, todo o que en materia estética, teatral ou literaria se manifestaba como continuo recoñecemento e mesmo afán de imitación de Villar Ponte cara a Valle Inclán, tornábase en materia de traballo cultural e compromiso político co país, frecuentemente, en aberta discrepancia, en polémica explícita ou en radical desacordo. 

En honra á verdade, cabería matizar que eses encontronazos entre o noso xornalista e Valle Inclán foron especialmente frecuentes no período de existencia das Irmandades, entre 1916-1930, cando precisamente o grande esforzo que estas realizaban a prol da cultura galega, fundando editoriais, promovendo a revista Nós e boletíns como A Nosa Terra e Rexurdimento, apoiando o Seminario de Estudos Galegos, organizando exposicións e recitais, etc., recibía, directa ou indirectamente, os comentarios despectivos, distanciadores ou abertamente hostís do gran don Ramón… Para mostra, tres botóns. 

No discurso con que clausura en xullo de 1923, en presenza do reitor Blanco Rivero, a “Exposición Regional de Bellas Artes” celebrada no Teatro Principal compostelán, Valle Inclán negará o carácter lírico dos pobos galego e portugués, afirmará a imposibilidade de existencia dunha pintura xenuinamente galega e aseverará que o “dialecto” [sic] non era elemento caracterizador da Galiza como pobo con personalidade propia… A reacción de Villar Ponte nas páxinas do Galicia (5.8.1923) foi cualificar eses asertos como “discutibles, algo arbitrarios y dignos de crítica” e desmontalos a seguir con brillantez, nunha longa esexese nada condescendente. Xoán Xesús González e Vicente Risco aplaudirían nas páxinas do diario La Zarpa esa réplica villar-pontina, se ben o autor da Teoría do nacionalismo galego expresaría con evidente ironía: “Chocoume o Vilar Ponte, que moi formal lle di en Galicia 'recuerde Valle-Inclán los estudios más modernos...' Pero si ninguén pode lembrar estudos que non fixo! Todo iso a D. Ramón impórtalle tres pitos. O que lle importa é continual-a sua obra literaria; o que lle importa é conserval-a sua persoalidade. E Valle-Inclán redondeia mais a sua persoalidade negando a persoalidade de Galiza. Fai ben, deixalo. Eu prefiro un Valle-Inclán así, afastado de nós (...) que non un Valle-Inclán galeguista e sin barbas. Sería unha desilusión meirande aínda da que nos causa un chino, un indio ou un mouro vestidos á europea...”.

Da mesma maneira, cando o xornalista de El Pueblo Gallego que asinaba Artemio lle pregunta, en marzo de 1924, “¿Qué opina usted de la cultura gallega”, o de Vilanova resposta sen reparo nin remorso: “Que no la conozco”. 

E cando, entrevistándoo en 1926 para a revista viguesa Vida Gallega de Jaime Solá (nada sospeitosos ela nin o seu director de simpatías co movemento galeguista), Estévez Ortega lle sinala que a súa figura e obra resultan unha honra para Galiza, replica despectivo e tallante Valle Inclán: “Yo no tengo afinidad ninguna con Galicia, ni me interesa nada… España es un país atrasado, naturalmente, pero Galicia es la región más atrasada de España. ¡Bah! (…) Yo clasifico a los gallegos en dos clases. Una, inteligente y superior…, que soy yo…Y otra, todos los demás…”.

Non pode nin debe admirar, coidamos, que esta caste de declaracións, mesmo que se interpretasen como “boutades” dun home de carácter iracundo, como parte dun xogo de “epatación” ou como exabruptos momentáneos, causasen desagrado, desgusto ou indignación nas fileiras culturais galeguistas, en que Villar Ponte figuraba como relevante dirixente. As negativas referencias ao propio Valle (“maestro d’a Xuventude imbécil de Galicia”…; “Gran Pontífice da Valdeireza en traxe de festa”…; etc.) que se fan no manifesto “Máis alá” (1922) de Cebreiro e Manuel Antonio, texto en que o de Viveiro algunha participación tivo, deben ser colocadas, claro está, nesta mesma perspectiva.

Na mesma orde de cousas, convén saber que na amentada entrevista de Estévez Ortega para Vida Gallega en 1926, ao ser preguntado Valle sobre a existencia dun certo apoxeo artístico de Galiza, que contaba nese intre con artistas recoñecidos como Sotomayor, Lloréns ou o propio escultor cambadés Francisco Asorei (1889-1961), a súa resposta é tan tallante como despectiva: “¡Pero hombre! ¿pero usted concibe nombrar a Sotomayor sin decir por lo menos “ese estúpido de Sotomayor”? O “ese necio de Llorens”. ¿Asorey? ¿Dónde está como escultor. ¡Si él mismo lo niega! Se llama imaginero. Pues si él se califica ya, por que empeñarse en considerarle lo que no es. Es un imaginero malo. No tiene idea de la escultura. ¿Ha visto usted en su vida algo más grotesco que su Santa? ¡Y primera medalla! ¡Están locos! (…)”.

O escultor Francisco Asorei
E mentres Valle profería semellante sarta de descualificacións que hoxe non achan moita lóxica, o autor de pezas como “Picariña” (1920), “Ofrenda a San Ramón” (1923), “O tesouro” (1924) e “San Francisco” (1926) era defendido a capa e espada polo xornalista Villar Ponte como o escultor idóneo para a realización dun monumento de homenaxe a Curros Enríquez proxectado pola Academia Galega e como un exemplo da posibilidade de atinxir a universalidade artística sen renegar nin renunciar á propia raíz: “Cuando se cultiva con ahinco la propia personalidad; cuando el idealismo transcendente se hace carne; cuando el talento se pone al servicio de lo original, lo provinciano tórnase metropolitano. Así el caso de Francisco Asorey, verbigracia. Sin imitar a nadie, sin salir del ambiente de Compostela, antes bien, apropiándose todas las esencias de dicho ambiente, logró imponerse a España entera, pasando, por su propio esfuerzo, a ser una de las cabezas de la escultura española. ¡He aquí un símbolo! Los pragmatistas le hubieran aconsejado que fuese a Madrid a hacer su arte. Los idealistas le aconsejamos siempre que permaneciese en Santiago, fiel a sí mismo y fiel al ambiente que lo formó. Y ya veis de parte de quienes la razón estaba. Estaba de parte de los que por sentirnos redimidos del ridículo provincianismo, no precisamos verle triunfante en la corte para creerle genial (…). Los que antes de que el gallo cantase lo negaron tres veces ¿qué dirán ahora?”.

A complexa relación de Valle Inclán co idioma galego é tema que excede con moito, por máis que quixésemos sintetizar, dos límites de que dispomos neste artigo, mais non deixaremos de referir unha das varias ocasións en que as declaracións do de Vilanova sobre o particular provocaron a inmediata réplica, indignada loxicamente, do de Viveiro. 

Nunha interviú co correspondente en Madrid do Diario de Lisboa, Novais Teixeira, o autor de Luces de bohemia pontificou en 1928 que “El gallego nunca fue un idioma hablado. Así como el armenio ha sido invención de varios frailes, el gallego resulta así mismo invención de un grupo de poetas. En Galicia no se habla gallego, sino una mistura de castellano y gallego". Perante estas aseveracións, Villar Ponte amosouse na súa columna de El Pueblo Gallego (24.2.1928) totalmente perplexo, sinalando que “a nosotros mejor que errores crasos se nos antojan verdaderas excentricidades” dun gran don Ramón de las barbas de chivo contra o que desprega o viveirés o seu enfado máis evidente: “Pero ¿puede decirse eso en serio por un gallego que conoce Galicia y no debe desconocer su historia? Hombre, no. La excentricidad tiene un límite, salvado el cual resulta intolerable, sea quien quiera el que la sustente”.
O xornalista Novais Teixeira

Nos anos finais da Ditadura primorriverista a empatía entre Villar Ponte e Valle increméntase, pois non en balde ambos son caracterizados intelectuais opostos á Ditadura (”extravagantes ciudadanos”, pois) e ambos son obxecto de encadeamentos e represións por parte do réxime primorriverista. En abril de 1928, Antón lamentará en El Pueblo Gallego “el caso tristísimo de que la gran mayoría de la colonia gallega de la Isla de Cuba hiciese un vacío hostil a nuestro gran Don Ramón del Valle Inclán a su paso por tierra habanera, solo porque los directivos de aquélla, más atentos a agradar a los que conceden membretes honoríficos que a los verdaderos valores del terruño nativo, vieron que de rendirle homenaje al insigne autor de Flor de santidad, después de unas cívicas declaraciones que exteriorizara éste en Nueva York contra ciertas personalidades, peligrarían sus anhelos ambiciosos". E en xullo de 1930 protestará porque as autoridades herculinas deciden bautizar unha rúa da cidade co nome dunha figura en principio allea a Galiza, a do publicista aragonés Joaquín Costa, cando aínda non se lle dedicara nesa cidade ningunha nin a Pondal nin, subliñamos, ao propio Valle Inclán…

Durante a primeira fase da República, houbo, é certo, determinados momentos de enfriamento cordial e desencontro entre Villar Ponte e Valle, motivados por causas variadas: a rivalidade como candidatos en distintas listas nas eleccións a Cortes Constituíntes na circunscrición coruñesa, un pola ORGA de Casares e outro polo Partido Radical de Lerroux; a fría ou indolente actitude do de Vilanova nas campañas pro-Estatuto autonómico; o seu desmarque público cara ás manifestacións en chave galeguista do deputado Otero Pedraio no célebre “Banquete de La Bombilla”; as súas polémicas declaracións na homenaxe madrileña á súa persoa de 1932, dirixidas contra os escritores que cultivaban as linguas non castelás en España - “Ser genio en el dialecto es demasiado fácil” -… Mais pese a todo, non deixa de ser ben significativo, ao noso humilde entender, que fose precisamente a intelectualidade máis galeguista a que arroupase humana e intelectualmente con máis agarimo ao Valle Inclán dos últimos meses…

Velaí o Castelao que se presta a realizar os decorados para a representación das Divinas palabras en 1933. Ou o Otero Pedraio que pasea e conversa a cotío con Valle polas rúas compostelás no inverno de 1935. Velaí, en fin, o Antón Villar Ponte que reclama en xuño de 1935 homenaxes na honra do xenial autor vilanovés, como a erección dun busto na herculina Praza de Galiza, pois o país enteiro tiña que manifestar dalgunha maneira, ao seu ver, a gratitude cara a “este hombre egregio (creador de un mundo literario donde su bello estilo original resiste y resistirá siempre todos los seísmos de la crítica); este hombre único que supo esculpir su interesante tipo físico y que libó como nadie las mieles sabrosas de los viejos rosales gallegos; este admirable, soberbio Luzel de la República de las Letras que derrocha ingenio en los corrillos cotidianos después de haber eternizado su genio en los libros”.

Será o de Viveiro, en representación do grupo galeguista coruñés, un dos que acompañe os restos de Valle no chuvioso día do seu soterramento no cemiterio compostelán de Boisaca, en xaneiro de 1936. Entrevistado polo reporter Rey Alvite, expresaría en tan triste ocasión os seguintes pensamentos: “Valle Inclán, que no sólo hizo una obra inmortal sinó que supo hacer su propia figura corpórea, ha muerto donde debía morir: en la vestusta y gloriosa Compostela. Tenía derecho al descanso y descansó en domingo, en un domingo de cielo gallego que parecía llorar por él. La humedad tornaba negras, como dos pendones luctuosos las torres del Obradoiro. Valle Inclán, toda la raza en un hombre y todo el hombre en la raza, merece un monumento en la cima del Pico Sacro”. E nun dos derradeiros artigos que saíron da súa ben cortada pluma, pouco antes de morrer el propio vítima dunha perforación gástrica, Antón Villar Ponte, ademais de reclamar unha homenaxe filatélica para Valle Inclán, deixaría constancia clarividente do labor que o futuro esixía:

“Ahora, ya muerto don Ramón, solo procede divulgar su obra insenescente para que el mayor número de conterráneos la adquiera como homenaje a su genio y como beneficio para los suyos y perpetuar su figura corpórea en un monumento y su nombre inmortal en leyendas de plazas y rúas. Esto y un idóneo mausoleo digno de sus restos es cuanto estamos obligados a hacer”.

Ningún comentario:

Publicar un comentario