eu

eu
eu

luns, 21 de abril de 2014

PRESENZA VIVEIRESA NO XORNAL LUGUÉS A MONTEIRA (1889-1890)


O 5 de outubro de 1889 saía por primeira vez á rúa en Lugo un “Somanario de Intreses Rexionales e Literatura” intitulado A Monteira. O nome, curioso a ollos actuais, facía referencia á prenda de roupa que os nosos devanceiros labregos usaban para cubrir a cabeza, antes de que se popularizase o uso da boina.


Promovían A Monteira dous persoeiros: Manuel Pardo Becerra, destacado apoloxeta da lingua galega, e Amador Montenegro Saavedra (1864-1932).


Este último, de orixes compostelás, foi estudante de Dereito en Santiago e Valladolid. Publicou diversas obras como Muxenas (1888, con prólogo de Pérez Ballesteros), Fábulas e epigramas (1892) e Fábulas galaico-castellanas (1917). Ademais, resultou o primeiro membro da Academia Galega que empregou o noso idioma para pronunciar o seu discurso de ingreso, sob o título de “Alma d’a poesía galega” (1909), sendo respostado polo médico e poeta santiagués Xoán Barcia Caballero.


De A Monteira, que se editaba na imprenta de Gerardo Castro na propia cidade das murallas, chegaron a saír un total de sesenta e cinco números, o derradeiro con data de 27 de decembro de 1890. Saía con oito páxinas e maquetábase a dúas columnas.


A presenza viveiresa neste semanario de orientación rexionalista, católica e conservadora, escrito integralmente en galego, concretizouse en catro vertentes: a) pola existencia de varios subscritores da publicación na vila do Landrove; b) polo intercambio que A Monteira estableceu con xornais viveireses, nomeadamente con El Eco de Vivero; c) polas referencias a feitos, figuras ou acontecementos de diversa índole, relacionados con Viveiro; d) pola aparición nas súas páxinas de dous poemas de Alfredo García Dóriga.

SUBSCRITORES VIVEIRESES


Son varios, efectivamente, os subscritores do semanario rexionalista en Viveiro, a xulgar polas notas de Administración que foron aparecendo nos diferentes números. Ben é verdade que son citados só polas iniciais, o que dificulta o seu recoñecemento.


M. C. P.; F. T. M.; B. L. (¿Benigno López, o viveirés fundador do xornal La Opinión de Ortigueira?); B. L. M.; e G. T. M. son viveireses que aparecen subscritos ao xornal A Monteira.


M. C. P. (¿un dos irmáns Castro Pita?) debeu de actuar como “axente” do semanario na nosa vila, procurando e facendo novos asinantes. Cando menos iso deducimos da seguinte nota, que apareceu no número 14 (4 de xaneiro de 1890): “Recibida a súa libranza. Quedall’abonad’a suscrición ôs qu’indica e moitas grácias” [Subliñado noso]. Este M. C. P. renovaría a súa subscrición nun dos derradeiros números do semanario (51, 19 de setembro de 1890).


Pola súa banda, G. T. M. [¿Tojo Mosquera?] mantivo a súa fidelidade ao cabezallo lugués renovando subscrición no número 40 (5 de xullo de 1890). E dicimos que mantivo a súa fidelidade porque, polo que se deduce, non sempre recibía puntualmente os exemplares. Con efecto, no número 47 (23 de agosto de 1890), a Administración do semanario indicáballe, revelando a causa desa non recepción: “Remitíronsell’os númaros que pidiu... As malas mañas d’os tempos de Mansi inda pasan pol-os arcos d’o novo Direutor de correos”.

RELACIONAMENTO CON XORNAIS DE VIVEIRO


Como era costume na época entre os xornais con afinidades ideolóxicas e/ou xeográficas, A Monteira estableceu desde o seu terceiro número (19 de outubro de 1889) intercambio con El Eco de Vivero, periódico fundado o 29 de xullo de 1888 por Teodoro Botino.


Ese intercambio deu paso, en ocasións, á mención, á glosa e mesmo á reprodución parcial de traballos ou novas aparecidas no semanario viveirés. Así, no seu número 17 (25 de xaneiro de 1890), o semanario lugués incluía na súa sección “De todo un poco” o seguinte solto:

Según nos conta El Eco de Vivero, os concexales d’aquel Auntamento soilo asisten todos, ôs autos oficiales para que son chamados, o día d’a Candelaria.
Y-a razón é valente qu’arde.
Nin mais nin menos que por coller unha vela.
Ó fin con pouco se contentan.
E teñen razón, afellas,
Non meterse mais que donde
Lles dan vela”.


No número 24 (15 de marzo de 1890), A Monteira agradece os eloxios que lle tributa El Eco de Vivero con motivo da publicación por parte do semanario lugués dun número extraordinario (nº 22, 1 de marzo de 1890) dedicado á figura de Alfredo Brañas, líder da corrente rexionalista católico-conservadora coa que ambos cabezallos de imprensa simpatizan.


Algunhas semanas máis tarde (nº 33, 17 de maio de 1890), o semanario fundado por Amador Montenegro e Manuel Pardo apostila do seguinte xeito, novamente na sección “De todo un poco”, uns protestos de El Eco de Vivero:

El Eco de Vivero quéixase porque n-aquel macelo as reses que se matan pró consumo d’o pobo, non son reconocidas nin siquera por un curandeiro.
Pois escusa de queixarse
O colega de Viveiro.
En Lugo ô veterinario
Non lle dan maldito creto,
E si despois qu’o ensamina
Di que está mal un tenreiro,
O Alcalde diz: “está bon”
Mátas’e todos comemos
¿E si todos reventamos?
¡Home, quen se fixa n-eso!”.

Cando apareza no escenario xornalístico viveirés o cabezallo El Vivariense, o día 8 de xuño de 1890, o semanario lugués que nos ocupa acusará recepción unha semana despois (nº 37, 14 de xuño).

NOVAS E COMENTARIOS RELACIONADOS CON VIVEIRO

Tamén relacionados con Viveiro, como dixemos, aparecen en A Monteira certos comentarios ou glosas.


Así, o saúdo que A Monteira envía no seu décimo número (7 de decembro de 1889) aos responsábeis do semanario El Eco de Galicia, de La Habana, órgano do Centro Galego desa capital, asinalando o entusiasmo e patriotismo dos emigrados “n-a suscrición aberta pra levantar unha estatua en Viveiro ô inmortal Pastor Díaz”.


Tamén relativo a ese cabezallo da emigración galega en Cuba é a glosa do seu contido incluída no número 45 (9 de agosto de 1890), en que se fai mención á presenza dun traballo “Desde Cervo (Vivero)”, asinado polo correspondente (¿quen?) de El Eco de Galicia na localidade.


No número 22 (22 de febreiro de 1890), os redactores de A Monteira búrlanse, en fin, dun artigo do diario herculino La Voz de Galicia polo feito de dar como dato sobre a populación de Viveiro nesa altura a un tanto desorbitada cifra de 13.000 habitantes...

DOUS POEMAS DE GARCÍA DÓRIGA


Por último, o escritor Alfredo García Dóriga (1849-1911) está presente na colección de A Monteira con dous poemas en galego, intitulados “As dúas pernas”, que apareceu no número 5 (2 de novembro de 1889), e “A Virxen d’os Doores”, que o fixo no número 26 (29 de marzo de 1890), respectivamente. Ningún figura no volume póstumo ¡Fuego del alma...! (1911).

O primeiro deles, asinado en outubro de 1889, di así:

AS DÚAS PERNAS

I

Despois de vinte anos longos
Volvin eu pra miña terra;
y-alcontreime c’un langrán
n-a porta d-unha taberna
- Con que volves á Galicia?...
díxome
- Si, volvo,
- ¡Leria!
Porque vés?
-Morreu meu pai
e veño por unha herencia.
Comeuch’a cúrea
- Que dices?
-¡Vaiche bóa!... Taberneira
vote un neto
- Votem’outro
pra que andemos en dúas pernas.

II
..........................

Sonche cousas que che fan
Os homes cando lles peta,
- Que leven así meus cartos!...
- Queridiño!... ¡Quen poidera
comer bés d’outros, pois sábenche
á mel, natiña e manteiga! 
- Que tal anda acó a xusticia?
- Como sempre... Taberneira
Vote un neto...
- Votem’outro
pra qu’andemos en dúas pernas.

III.

- Ti un Río dos Foles bebes
Como estades n’esta terra
De moral?...
- ¡Vaya, home, vaya!
Ti falas de cousas vellas!... 

- E de relixión?
- Os homes
Recórdanche só na eirexa. 

- Y-o meu pobo?
- Está xa cheo
de lampantís e de meigas.
Nin cabe unha agulla mais! 

Y-a libertá?
- Deixa, deixa,
que estás tolo... Taberneira
Vote un neto...
- Votem’outro
pra que andemos en dúas pernas.

IV.

-Bebe viño
- Bebe mais...
¡Que ollos tes!
- ¡E ti que orellas!
-Non cayas home...
- Non cayo…
-¡Canto falas!
- ¡Canto berras!... 
-Vote un neto... votem’outro...

- Non vote mais, taberneira, 
que querendo andar en dúas,
andamos xa en catro pernas!!...


Polo que di ao poema “A Virxen d’os Doores”, asinado polo seu autor en Viveiro, en1890, di así:


A VIRXEN D’OS DOORES

                          I.

N-a cárcel d’a vila, d’a noite sin lúa,
soliña no mundo, mirando pr’o ceo,
con frebe de morte... ¡Ay, Virxen amante!
¡Que triste te vexo!...
cal fillas postreiras
d’outono marelo,
cal frores que nascen
n-a neve do inverno,
as túas espranzas
levounas o vento!...
¿Quen chanta nos doores
os cravos de ferro?....
¿Quen fixo as feridas
que tes no teu peito?...

                       II.

Con ollos chorosos,
sin forza d’alento,
con cinza na y-alma
e con fel n-os beizos,
con bágoas de sangue,
con cravos d’aceiro,
que fenden’o coiro,
tamén eu me vexo!
Xemidos de morte
salindo d’o seo,
esprito engurrado
cramores no vento
é fogo de frebe
tamén eu che teño!...
¡Teu fillo cadavre!...
¡Morreu n-un madeiro!...
¡Ay nai!... ¡Nai querida!...
¡Choremos!... ¡Choremos!

     III.

N-a terra houbo un pobo
d’espiñas cuberto,
ferido n-a testa,
escravo é sanguento,
con cord’o pescozo,
de farrapos cheo,
que quixo ser libre,

mais libre qu’o vento.
- ¡Xusticia!... ¡Xusticia!
cramaba en deserto...
Morreu teu filliño
por darlle sosego.
Mais hoxe aquel pobo,
n-a veira do inferno,
¡ay!... xa non rercorda
nin choros nin berros!...
¡E tu tan soliña
mirando pr’o ceo!...
¡Ay nai!... ¡Nai d’a y-alma!...
¡Que triste te vexo!
¡Ay, Virxen d‘os Doores!
¡Choremos!…¡Choremos!”Ningún comentario:

Publicar un comentario